Penningmeester gezocht voor het bestuur van het Modelspoor Museum
Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken en worden geworven op grond van onderstaand algemeen profiel.

Algemeen Profiel.
Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, museaal en sociale ontwikkelingen. Leden nemen actief deel aan het bestuur en assisteren binnen het bestuur. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.
Een bestuurslid van stichting Modelspoor Museum bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft affiniteit/ervaring als bestuurder en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken. De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand en kan als klankbord voor de museum directeur en andere bestuursleden fungeren.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur vergadert 8-10 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 1 uur. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de andere bestuursleden of museum directeur.

De penningmeester
De penningmeester valt onder het bestuur en vertaalt het beleid in geld.

Functie-eisen
· heeft plezier en ervaring in het omgaan met cijfers
· heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid

Specifieke taken
· stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze
· de begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen
· (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per kwartaal, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting etc
· is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening
· presenteert de jaarrekening en de begroting aan de bestuur vergadering