ANBI Stichting Collectie het Nationaal Modelspoor Museum

Naam: Stichting Collectie Het Nationaal Modelspoormuseum (SCHNNM)

RSIN:   8168.20.120

Rechtsvorm en adres
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  01104237 als de Stichting Collectie Het Nationaal Modelspoormuseum, adres Dr. Boumaweg 17b, 8601 GM te Sneek.

Mail:   info@modelspoormuseum.nl
N.B.  Contacten met de stichting verlopen via Het Nationaal Modelspoor Museum

Doelstelling

De SCHNNM heeft ten doel het leveren van een significante bijdrage aan de culturele en toeristische belangen van de gemeente SúdWest Fryslân en de provincie Fryslân door het verzamelen en doen tentoonstellen van Nederlandse modeltreinen en Friese modeltrams, alsmede het uitbreiden van de collectie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De SCHNNM tracht haar doel te bereiken door het onderhouden, in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van collecties modeltreinen en bijhorende artikelen, die in wisselende samenstellingen ten toon worden gesteld in Het Nationaal Modelspoor Museum.

De SCHNNM heeft geen winstoogmerk. Ontvangen gelden uit welke bron dan ook worden aangewend ter verbetering en onderhouden van de modeltreinen en aanverwante modelspoorartikelen uit de collectie.

Beleidsplan

Het actuele beleid is voornamelijk gericht op het in stand houden en tentoonstellen van de uiteenlopende collecties modeltreinen. Hierbij staan de volgende thema’s centraal:

 • Beheren en onderhouden van de bestaande collecties modeltreinen.
 • Het in stand houden van – waar mogelijk – een zo volledig mogelijke collectie van Nederlandse modeltreinen.
 • De collectie waar mogelijk en zinvol aanvullen met nieuwe Nederlandse en in Nederland rijdende treinen.
 • Het verhogen van de educatieve waarde van de collectie door deze op een aantrekkelijk wijze tentoon te (laten) stellen.
 • De inkomsten van de Stichting worden o.a. verkregen uit bruikleenvergoedingen voor de collectie, subsidies en donaties alsmede schenkingen, legaten en donaties.
  De Stichting houdt zich in principe niet bezig met actieve werving van gelden en/of andere middelen. Deze activiteiten worden uitgevoerd door Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum.
 • De middelen van Stichting worden beheerd door de penningmeester van de stichting en zijn ondergebracht bij de Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum (ingeschreven te Sneek onder KvK nummer 01098798).
 • De besteding van middelen gebeurt in overleg met de museummanager en conservator.
  De bestedingen hebben te maken met kosten van onderhoud, waar nodig verbeteren en uitbreiden van de collectie modeltreinen en bijhorende artikelen.
 • Jaarlijks vindt accountantscontrole en rapportage plaats m.b.t. de financiële gang van zaken binnen de stichting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:           de heer M. Kooijmans
Secretaris:            de heer D. de Boer

Penningmeester: de heer S. Mollema

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Gemaakte en noodzakelijke onkosten worden tegen overlegging van declaraties vergoed.

Activiteitenverslag

De activiteiten van SCHNNM zijn gericht het beheren, onderhouden en het doen ten toon stellen van modellen uit de collectie, met als concrete activiteiten:

 • Tentoonstellen van de collectie op een overzichtelijke en educatieve manier
 • Technisch en optisch onderhouden van de collectie modeltreinen
 • Het bijhouden van een goede registratie van de collectie.

Uitgevoerde activiteiten

De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers van Het Nationaal Modelspoor Museum. Waar mogelijk worden jaarlijks z.g. wisseltentoonstellingen met modellen uit de collectie samengesteld. Deze tentoonstellingen hebben veelal een z.g. thematisch karakter, waarbij aansluiting wordt gezocht met de actualiteit.

Het onderhoud van de collectie wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Modelspoormuseum en zorgt ervoor, dat de – soms kwetsbare -collectie in goede staat voor de toekomst kan worden behouden.

Gedurende het afgelopen boekjaar is intensief gewerkt aan het vervolmaken van de registratie van de collectie, zodat ook het beheer naar de toekomst geborgd is.

Financieel verslag 2021

Balans per 31 december 2021.
31 dec. 2021                        31 dec. 2020

Activa                                                         €                                                €

Materiele vaste activa (Inventaris)         93.448                                       93.448                            

                                                           —————                                 ————–

Totaal Activa zijde                           93.448                                       93.448

 

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen                              93.148                                         93.148

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                       300                                               300

 

                                                         ————-                                    ————-

Totaal Passiva zijde                     93.448                                         93.448    

 

Winst & Verliesrekening over 2021

2021                                   2020

                                                         €                                               €

 

Netto Omzet                                         250                                         250

                                                         ———-                                   ———

Bruto bedrijfsresultaat                250                                         250

 

Algemene kosten                                  250                                         250

———                                    ———-

Som der kosten                               250                                         250

 

                                                         ———                                    ———

Resultaat                                                  0                                              0

 

Toelichting:
Het stichtingsvermogen bestaat uit de waarde van de collectie (inventaris) en hierop wordt niet afgeschreven. In het afgelopen boekjaar hebben geen (des)investeringen plaats gevonden.